Error: Generic Text label 'Added to basket' not set for language 'bg-BG' (Site: 'MAIN-CEE').
  1. Начало
  2. За Brother
  3. Програма за рециклиране
  4. Жизнен цикъл и съотвествие

Жизнен цикъл на продуктите

 

Устройствата Brother са проектирани в Япония, използвайки енергоефективна технология и в съответствие със законите и регулациите на Европейския съюз. 
Производството се извършва във собствени фабрики в Азия, където намаляването на консумацията, въглеродните емисии и отдпадъци при производството са поставени на предно място. 
Нашите продукти са опаковани сигурно, но с минимално използване на материали, които от своя страна подлежат на рециклиране, намалявайки отпадъците. 
Различни продуктови категории, като принтери, скенери, етикетни принтери, се комбинират при дистрибуцията, с цел за да се увеличи размера на доставката до максимум и и да се намалят емисиите въглероден двуокис.
В нашите устройства ще откриете различни функции за пестене на електричество, хартия, тонер и мастило, от автоматичен двустранен печат, до режим на дълбок покой.
Консумативите Brother, както и техните опаковки, се събират и рециклират чрез нашата безплатна програма, с цел да се подпомогне Cool Earth - благотворителна кампания за запазване на дъждовните гори.

Сертификати, Свидетелства и Директиви

ISO 14064

Определя принципите и изискванията за количествено определяне и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ). Търговските офиси на Brother в цяла Европа събират и изчисляват емисиите на парникови газове за периода от 1 април 2016 до 30 март 2017 г. Тези емисии ще бъдат анализирани през май 2017 и след това публикувани.

ISO, или на Международната организация по стандартизация, е най-големият разработчик на стандарти в света, помагащи за по-ефективна и продуктивна промишленост.

Не съществува законодателно изискване за придържане към ISO стандартите от страна на фирмите, те се придържат към тях доброволно. Като екологично ориентирана компания, Brother вярва, че придържането към ISO стандарт 14001, отнасящ се до системи за управление на околната среда, е важно.

ISO 14001 Сертификат

Последната версия определя изискванията към системата за управление на околната среда, която една организация може да използва, за да се подобри екологичността. Всички офиси на Brother ще преминат към сертифициране от ISO 14001 към новия стандарт, преди септември 2018.

REACH е регламент на Европейския съюз, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Тя има за цел да се подобри защитата на здравето на човека и околната среда, чрез прилагане на общи правила за всички европейски фирми.

Като отговорна и екологично насочена компания, Brother изпълнява REACH регламентите чрез събиране на информация за свойствата на химичните вещества и субстанции, използвани в нашите продукти съгласно описаните сроковете.

REACH регулация
Всеки продукт Brother е придружен от Декларация за съответствие, което доказва, че той отговаря на съответните изисквания на всички приложими директиви. Декларацията трябва да бъде издадена от производителя.

Моля, обърнете внимание: Декларацията RoHS е добавена в Декларацията за съответствие.
Като фирма, носеща отговорност към опазване на околната среда, ние се съобразяваме със следните европейски законодателства относно отпадъците: Директивата, за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) , Директивата за батериите, Директива за опаковките и техните отпадъци.

Следвайки Директивата за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване, Brother проектира устройствата си с цел лесно рециклиране и оползотворяването на използваните материали, и създавайки системи за събиране на излязло от употреба оборудване.

Директивата за батерията има за цел да намали заплахите за околната среда, свързани с батериите и да увеличи процента на рециклиране. Ето защо, всеки един от нашите търговски офиси в Европа е член на организация за възстановяване и рециклиране на батериите .

Директивата за опаковките и техните отпадъци се фокусира върху четири области на управлението на отпадъците; Превенция, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. В рамките на тази директива, ние гарантираме, че нашите опаковки са максимално ефективни и екологични.
Директивата за Екодизайна на изделия свързани с енергопотребелнието е европейското законодателство за определяне на екологичните изисквания за свързаните с енергопотреблението продукти. Нейната цел е да се подобри енергийната ефективност и да се намали отрицателното въздействие на продукта върху околната среда, като това се взима предвид при дизайна и разработката на продукта. Освен, че нашите продукти са произведени спрямо законодателството, Brother е член на EuroVAprint, асоциация на производителите на устройства за възпроизвеждане на изображения, които са подписали споразумението за доброволно непрекъснато подобряване на потреблението на енергия в рамките на отрасъла.

Сертификати за екологичност

Ние се гордеем с получените от нас сертификати за екологичност. Вижте повече.

Информационни листове за безопасност

Изискайте нашите Информационни листове за безопасност чрез нашия специализиран уеб сайт.

Вижте всички