1. Начало Brother
  2. За Brother
  3. Декларация REACH

REACH

REACH е съкращение от Registration (Регистриране), Evaluation (Оценяване), Authorisation (Одобряване) и Restriction of Chemicals (Ограничаване на химикалите) и има за цел да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда.

REACH се прилага от компаниите, работещи в Европа, и означава, че те поемат задължения, свързани с веществата.

Регламентът REACH № 1907/2006 е част от европейското законодателство, който е влязъл в сила на 1 юни 2007 г.

Като отговорна и загрижена за околната среда компания, ние се ангажираме изцяло с изпълнението на изискванията на регламентите REACH.

Какво е включено в регламентите REACH?

От Brother се изисква да събира информация за свойствата на химичните вещества, използвани в нашите продукти.

Веществата трябва да бъдат регистрирани в централна база данни, която се ръководи от Европейската агенция по химикали (ECHA) съгласно установен график от поетапни срокове, които продължават да текат до 2018 г.

Работейки със своите доставчици, досега компанията Brother е спазила всички срокове на REACH и работи, за да гарантира спазване на бъдещите срокове.       

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Съгласно законодателството трябва непрекъснато да следим веществата в нашите продукти съгласно списъка на веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), на REACH.

REACH изисква да се дава достатъчно информация за SVHC веществата, съдържащи се в “артикули” в концентрация над 0,1 тегловен % (w/w), за да се позволи безопасното използване на продукта.

Информация за наличието на SVHC в устройствата на Brother може да бъде намерена тук.