1. Начало Brother
  2. Изявление против робството

Декларация за борба с робството и трафика на хора

Brother International Europe Ltd се ангажира да поддържа и подобрява практиките за борба с робството и трафика на хора.

Преглед на компанията

Ние сме Европейският централен офис на групата Brother, която продава оборудване за и решения за печат, а нашата крайна компания-майка е Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. Е световен производител на електроника и електрическо оборудване със седалище в Япония.

Нашите принципи и политики

Разбираме, че ролята на корпорациите е станала по-значима за постигане на устойчиво общество, а Brother Group е приела „принципите на социалната отговорност“ („принципите“), за да изрази публично как изпълняваме нашите социални и етични задължения. Принципите включват нашите ангажименти за зачитане на основните права на човека, чрез осигуряване на справедливи условия на труд и забрана на принудителния труд, детския труд и други незаконни трудови практики. За да се осигури стриктно прилагане, всяка компания от Brother Group е длъжна да създаде система за подаване на сигнали за нередности и да насърчи своите служители да съобщават за всяко нарушение на принципите или други местни закони или разпоредби. За да научите повече за принципите и политиките на Brother, моля, вижте:

Процеси за надлежна проверка на робството и трафика на хора

В момента правим преглед на нашите системи, за да идентифицираме и оценим потенциалните рискови области в нашите вериги за доставки и въз основа на нашия преглед ще въведем или укрепим нашите системи, за да:

  • намалим риска от робство и трафик на хора, който се среща в нашите вериги за доставки;
  • да наблюдаваме потенциалните рискови области в нашите вериги за доставки; и
  • защитиме подаващите сигнали за нарушения.

Планираме да възприемем основан на риска подход за надлежна проверка и да дадем приоритет на нашите усилия и ресурси въз основа на потенциалното ниво на рискове в нашите вериги за доставки. Може да вземем предвид фактори като географски райони и характер на предприятията при оценката на нивото на рисковете. В рамките на нашите вериги за доставки понастоящем насочваме усилията си за надлежна проверка към дейностите по възлагане на поръчки, защото ние доставяме суровини и части от доставчици на трети страни в различни държави. Ще продължим да идентифицираме и оценяваме потенциалните рисковете в други области на и да предприемаме подходящи мерки за борба с тях.

Придържане на доставчиците към нашите ценности

Ние имаме нулева толерантност към робството и трафика на хора. Ние имаме система за съответствие с изискванията, съсредоточена върху нашите доставчици на суровини и части, за да се гарантира, че те отговарят на нашите ценности. Системата включва въпросници за самооценка и договорни гаранции, за да се изисква от доставчиците да спазват нашите принципи на социална отговорност и стандарти за поръчки в областта на КСО. В случай, че не сме достатъчно доволни от отговорите на въпросника, представен от доставчиците, можем да поискаме от доставчиците да обяснят подробно отговорите и/или да представят план за действие за подобряване.

Обучение

За да гарантираме високо ниво на разбиране на рисковете от съвременно робство и трафик на хора в нашите вериги за доставки и нашия бизнес, ние осигуряваме обучение на нашите служители.

Нашата ефективност в борбата с робството и трафика на хора

Ние се стремим да гарантираме, че не допринасяме за робството и трафика на хора или за други неблагоприятни последици за правата на човека чрез нашите вериги за доставки. Възнамеряваме да ангажираме само онези доставчици, които спазват нашите ценности и принципи на социална отговорност. В случай, че доставчиците не успеят да осигурят гаранции за прекратяване или предотвратяване на робството и трафика на хора или други неблагоприятни последици за правата на човека, ще обмислим прекратяване на нашите бизнес отношения с тези доставчици.

По-нататъшни стъпки

Възнамеряваме да предприемем следните по-нататъшни стъпки за борба с робството и трафика на хора:

  • ще поискаме от нашите доставчици от първа група да попълнят въпросник за борба с робството, за да подпомогнат нашата оценка на рисковете, свързани във всяка област на нашия бизнес;
  • ще добавим договорни разпоредби в нашите споразумения за покупка и в споразуменията за услуги, които изискват от доставчиците да гарантират, че никакво робство не се използва никъде в бизнеса на доставчика и че са въведени всички необходими мерки, за да се гарантира, че това ще продължава да бъде така.

Това изявление е направено в съответствие с раздел 54(1) от Закона за съвременното робство 2015 (Закон на парламента на Обединеното кралство) и представлява нашата декларация за робството и трафика на хора за финансовата година, приключила на 31 март 2016.

Yuichi Tada, управляващ директор
Brother International Europe Ltd
5 септември 2016 г