1. Начало Brother
  2. За Brother
  3. Околна среда и устойчивост
  4. Жизнен цикъл и съотвествие

Жизнен цикъл на продуктите

 

Устройствата Brother са проектирани в Япония, използвайки енергоефективна технология и в съответствие със законите и регулациите на Европейския съюз. 
Производството се извършва във собствени фабрики в Азия, където намаляването на консумацията, въглеродните емисии и отдпадъци при производството са поставени на предно място. 
Нашите продукти са опаковани сигурно, но с минимално използване на материали, които от своя страна подлежат на рециклиране, намалявайки отпадъците. 
Различни продуктови категории, като принтери, скенери, етикетни принтери, се комбинират при дистрибуцията, с цел за да се увеличи размера на доставката до максимум и и да се намалят емисиите въглероден двуокис.
В нашите устройства ще откриете различни функции за пестене на електричество, хартия, тонер и мастило, от автоматичен двустранен печат, до режим на дълбок покой.
Консумативите Brother, както и техните опаковки, се събират и рециклират чрез нашата безплатна програма, с цел да се подпомогне Cool Earth - благотворителна кампания за запазване на дъждовните гори.

Сертификати, Свидетелства и Директиви

ISO 14064

Централата на Brother в Япония притежава акредитация по ISO 14064, която определя принципите и изискванията за количествено определяне и отчитане на емисиите на парникови газове (ПГ). Подробности за нашите емисии можете да намерите на глобалния уебсайт на Brother.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

ISO, или Международна организация по стандартизация, е най-големият разработчик на стандарти в света, за да направи промишлеността по-продуктивна и ефективна.
Ние в Brother вярваме, че притежаването на акредитацията ISO 14001 за управление на околната среда е важно, за да покажем нашия ангажимент за намаляване на въздействието върху околната среда.

Стандартът беше актуализиран през 2015 г., за да се гарантира, че добрите практики в областта на околната среда са изцяло възприети във всички сектори на бизнеса.
Всички търговски офиси на Brother са акредитирани по стандарт ISO 14001: 2015 от септември 2018 година.

ISO 14001 Сертификат

REACH е регламент на Европейския съюз, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Тя има за цел да се подобри защитата на здравето на човека и околната среда, чрез прилагане на общи правила за всички европейски фирми.

Като отговорна и екологично насочена компания, Brother изпълнява REACH регламентите чрез събиране на информация за свойствата на химичните вещества и субстанции, използвани в нашите продукти съгласно описаните сроковете.

REACH регулация
Всеки продукт Brother е придружен от Декларация за съответствие, което доказва, че той отговаря на съответните изисквания на всички приложими директиви. Декларацията трябва да бъде издадена от производителя.

Моля, обърнете внимание: Декларацията RoHS е добавена в Декларацията за съответствие.
Като фирма, носеща отговорност към опазване на околната среда, ние се съобразяваме със следните европейски законодателства относно отпадъците: Директивата, за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) , Директивата за батериите, Директива за опаковките и техните отпадъци.

Следвайки Директивата за Отпадъчно електрическо и електронно оборудване, Brother проектира устройствата си с цел лесно рециклиране и оползотворяването на използваните материали, и създавайки системи за събиране на излязло от употреба оборудване.

Директивата за батерията има за цел да намали заплахите за околната среда, свързани с батериите и да увеличи процента на рециклиране. Ето защо, всеки един от нашите търговски офиси в Европа е член на организация за възстановяване и рециклиране на батериите .

Директивата за опаковките и техните отпадъци се фокусира върху четири области на управлението на отпадъците; Превенция, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. В рамките на тази директива, ние гарантираме, че нашите опаковки са максимално ефективни и екологични.
Директивата за Екодизайна на изделия свързани с енергопотребелнието е европейското законодателство за определяне на екологичните изисквания за свързаните с енергопотреблението продукти. Нейната цел е да се подобри енергийната ефективност и да се намали отрицателното въздействие на продукта върху околната среда, като това се взима предвид при дизайна и разработката на продукта. Освен, че нашите продукти са произведени спрямо законодателството, Brother е член на EuroVAprint, асоциация на производителите на устройства за възпроизвеждане на изображения, които са подписали споразумението за доброволно непрекъснато подобряване на потреблението на енергия в рамките на отрасъла.
Детайл за зелените листа Екологична

Сертификати за екологичност

Ние се гордеем с получените от нас сертификати за екологичност. Вижте повече.

Информационни листове за безопасност

Изискайте нашите Информационни листове за безопасност чрез нашия специализиран уеб сайт.

Вижте всички