Ичиро Сасаки - изпълнителен директор и президент на Brother Industries Ltd Япония

Послание на президента на Brother относно нашите ценности и философия

Постигане на устойчиво общество


Brother Group предлага разнообразие от продукти в продължение на повече от 100 години в отговор на променящите се нужди на клиентите и обществото. Нашата мисия е непрекъснато да предоставяме "най-висока стойност", за да отговорим на изискванията на нашите клиенти и социалното търсене.

Глобалната общност непрекъснато се стреми към общество без въглеродни емисии чрез различни мерки за изменение на климата. Усилията са насочени към постигане на устойчиво общество като се минимизира въздействието върху глобалната среда, а същевременно се поддържа икономически растеж. Създадени са международни рамки като Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение (международно споразумение за смекчаване на изменението на климата), а също така е представена визията Син океан в Осака *.

Компанията Brother отчита неотложността на подобни мерки по международни екологични въпроси, както и значението на адресирането на ESG (околна среда, социално и ръководно управление) за устойчив растеж.

Засилване на дейностите базирани на екологичната визия на компанията Brother „Brother Group Environmental Vision 2050“

Екологичните, социалните и икономическите системи претърпяват значителни промени. Социалната среда също се променя значително. На този фон през март 2018 г. беше формулирана екологичната визия на Brother Group („Brother Group Environmental Vision 2050“), чиято цел е да допринесе за решаването на социални проблеми, като например изменението на климата както и създаване на устойчиво общество в съответствие с екологичната политика на Brother Group.

Въз основа на тази визия за околната среда, Brother  ще засили дейностите си, свързани с „намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2)“, „циркулация на ресурсите“ и „опазване на биоразнообразието“. По отношение на намаляването на емисиите на CO2 в  Brother постига стабилни резултати, като продължават енергоспестяващите дейности и се променят материалите, използвани в производствените мощности извън Япония. До момента беше постигнато намаление с 28% спрямо целта за FY2050. Brother Group ще предприеме нови инициативи като рециклиране на ресурси чрез подобряване на системата и непрекъснато насърчаване на дейности.


Обещаващи активни и непрекъснати усилия за ускоряване на екологичните дейности

В глобалната харта на Brother Group, която осигурява основата на всички дейности на Brother Group, компанията обещава да играе своята роля, за да помогне на обществото да постигне устойчиво развитие, като активно и непрекъснато обмисля въздействието върху околната среда на всички аспекти от дейността си. Под лозунга "Brother Earth", Brother ускорява дейностите си по опазване на околната среда със заинтересованите страни въз основа на единното послание на „Работа с вас за по-добра околна среда“.

Спечелване на обществено доверие

Компанията Brother счита, че проблемите на клиентите могат да бъдат решени, като се спазват изискванията и стандартите, определени от екологичните етикети в съответните страни. За тази цел Brother  работи усилено за разработването на екологично чисти продукти, което ни дава възможност да решаваме социални проблеми, а също и да спечелим доверието на клиентите.
Вярвам, че всеки служител на Brother осъзнава, че социалното търсене отразява нуждите на клиентите и създава продукти, и услуги чрез компанията, която действа като „катализатор“. Аз като ръководител ще положа максимални усилия да го направя и да спечеля дългосрочно доверие от обществото.

Ичиро Сасаки
Президент
Brother Industries, Ltd.
Септември 2019

* Тази световна визия беше споделена на срещата на върха в Осака на Г-20, която има за цел глобална икономическа стабилност и растеж, до 2050 г. да се намали допълнителното замърсяване на морските водоеми с пластмасови отпадъци.

Социална и етична политика

Brother се гордее със своите почтени практики на бизнес, построен върху солидните основи на доверието и интегритета. Нашата етична политика и Глобалната харта, ръководят нашите взаимоотношения със заинтересованите страни, гарантирайки глобална съгласуваност в нашите решения, действия и поведение, помагайки ни да постигнем нашата философия "На ваша страна"  във всичко, което правим.

Вижте повече

Политика по опазване на околната среда

Brother стреми непрекъснато да намали въздействието върху околната среда и повишаване на устойчивостта на нашите бизнес операции. Нашите екологични показатели се отчитат на всеки етап от жизнения цикъл на продукта, от проектиране, разработване и производство до употреба, обезвреждане и рециклиране.

Вижте повече