Стратегия на Brother Group по опазване на околната среда

Провеждане на дейности за постигане на устойчиво общество под мотото "Brother Earth"

В съответствие с Глобална харта на Brother Group, създадена през 1999 г., Brother Group се ангажира да помогне на обществото за постигне на устойчиво развитие, чрез активно и непрекъснато отчитане на въздействието на всички аспекти на дейността си върху околната среда, за да се постигне растеж на групата. Brother Group въведе също политика за опазване на околната среда (екологична политика), за да се превърне в корпоративна група, която произвежда екологично ориентирани продукти, при които се отчита влиянието върху околната среда за целия жизнения цикъл на продукта, както и за насърчаване на всеки служител в световен мащаб, за да се включат в опазването на заобикалящата среда.

За да се даде тласък на усилията в рамките на Глобалния харта и екологичната политика, Brother Group създаде логото "Brother Earth" и мотото, което символизира екологични дейности на групата с единно послание "Сътрудничество с вас за по-добра околна среда." В допълнение, Планът за действие по околна среда на Brother Group за 2018 (2016-2018), е нов средносрочен план за действие за опазване на околната среда, и е осмият пореден план на Brother от първата инициатива за опазване на околната среда, която е формулирана през 1993 г. Той има за цел да бъде изграден на основата на предишната ни работа по опазване на  околната среда и поставя амбициозни цели.

Под мотото Brother Earth, всеки служител все повече ще се съсредоточи върху усилията във всички наши бизнес дейности, за да помогне за изграждане на устойчиво общество чрез опазване на околната среда.

Политика на Brother Group на околната среда и нейното приложение в дейности по опазване на околната среда.

Политиката на Brother Group за опазване на околната среда се основава на Глобалната харта и обобщава специфични понятия на дейностите по околна среда. Тъй като  тя представлява единна политика по околната среда за цялата група, Brother развива дейности за опазване на околната среда в целия свят и се стреми да достави нова стойност не само чрез предоставяне на продукти с високо качество, но и екологични съобразени.

Основна философия


Brother Group се стреми непрекъснато да действа за намаляване на въздействието на всички аспекти на бизнес операциите си върху околната среда, така че обществото да може да постигне устойчиво развитие.
Основна политика на околната среда

Грижата за околната среда трябва да бъде в основата на всички операции. Безопасността и въздействието върху околната среда трябва да бъдат взети под внимание във всеки етап от жизнения цикъл на продукта, от проектиране, разработка, производство, употреба, повторна употреба и рециклиране.